Referat af generalforsamling 2018 - Rødvig Vandværk

Rødvig Vandværk
Skørpingemark 16
Tlf: 56 50 67 50
Title
Gå til indhold
RØDVIG VANDVÆRK 2018

Ordinær generalforsamling torsdag den 24/5 2018 kl. 19.30
på Harmonien Rødvig Hovedgade 2

Der var fremødt 13 stemmeberettigede andelshavere inkl. bestyrelse.

Dagsorden iflg. gældende vedtægterne:

1. Valg af dirigent
• Hjalte Hjalteson foreslået og enstemmigt valgt af generalforsamlingen og han konstaterede at det var lovligt indkaldt.

2. Formanden aflægger beretning for forløbne år
• Se bilag, fremlagt af formanden Beretning 2017 her
• Generalforsamlingen tog den enstemmigt til efterretning

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
• Se bilag, fremlagt af formanden Se vedlagte regnskab her
• Der blev stillet spørgsmål til vandspildet om dette kunne være problemer med målerne, da der er flere målere der ikke er skiftet, punktet blev opfordret at diskutere under evt.
• Generalforsamlingen godkendte det enstemmigt

4. Budget for det kommende år forelægges
• Generalforsamlingen tog det enstemmigt til efterretning

5. Forslag til takstblad fremlægges
• Generalforsamlingen tog det enstemmigt til efterretning

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• Georg Jodehl og Carsten Joost begge modtog genvalg uden modkandidater
• Dorte Riber Henriksen blev foreslået, enstemmigt valgt af generalforsamlingen

7. Valg af bilagsrevisorer og suppleant
• Hjalte Hjalteson og Jørgen Hansen begge modtog genvalg uden modkandidater som bilagsrevisorer
• Torben Nielsen blev foreslået som bilagsrevisor suppleant, enstemmigt valgt af generalforsamlingen.

8. Behandling af indkomne forslag
• Fastlæggelse af honorar til formanden, det er foreslået hæve den månedlig ydelse på 7.500,-kr./mdr. af bestyrelsen, forslaget blev enstemmigt vedtaget.

9. Eventuelt
• Udskiftning af vandmålere til elektroniske målere blev diskuteret og flere forskellige løsninger blev diskuteret, der var en generel positiv holdning til at bestyrelsen går videre med udskifte, til elektroniske målere.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20.20 og takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Juridisk navn: Rødvig Vandværk
CVR-nr: 10465915                              
Selskabsform: Forenin
Telefon: 56 50 67 50
Adresse: Skørpinge mark 16, 4673 Rødvig
Etableringsår: 03-07-1967
Tilbage til indhold