Referat af generalforsamling 2020 - Rødvig Vandværk

Rødvig Vandværk
Skørpingemark 16
Tlf: 56 50 67 50
Title
Gå til indhold
RØDVIG VANDVÆRK 2020

Ordinær generalforsamling torsdag den 2/7 2020 kl. 19.30 på Harmonien Rødvig Hovedgade 2

Der var fremødt 17 stemmeberettiget andelshavere inkl. bestyrelse.

Dagsorden iflg. gældende vedtægterne:

1. Valg af dirigent
• Gerhardt Naggot blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt af generalforsamlingen
• Gerhardt Naggot konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkald, trods udsættelsen grundet Corona situationen i Danmark.

2. Formanden aflægger beretning for forløbne år
• Generalforsamlingen vedtog formandens beretning enstemmigt.

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
• Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt

4. Budget for det kommende år forelægges
• Der blev stillet spørgsmål vedr. tilslutning til det nye center i Boesdal, men der er stadig problemer med at blive enig med Stevns Kommune, formanden har sat juridisk bistand på, for at udarbejde et oplæg til Stevns Kommune.
• Generalforsamlingen tog det enstemmigt til efterretning.

5. Forslag til takstblad fremlægges
• Generalforsamlingen tog det til efterretning

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• Georg Jodehl og Carsten Joost er på valg og de modtog genvalg.

7. Valg af bilagsrevisorer og suppleant
• Hajlte Hjalteson og Jørgen Hansen modtog begge genvalg uden modkandidater som bilagsrevisorer.
• Dorthe Henriksen og Flemming Würtz blev foreslået som suppleanter og blev enstemmigt valgt.
• Ulla Fischer blev foreslået som bilagsrevisorsuppleant og enstemmigt valgt

8. Behandling af indkomne forslag
• Der er ingen fremsendte forslag til bestyrelsen.

9. Eventuelt
• Der blev nævnt at der bør være mere kontinuitet i brug af ord i annoncen vedr. indkaldelse og materiale i forbindelse generalforsamling.
• Der var stor ros til driften af vandværket fra generalforsamlingen, hvor der er stor tilfredshed serviceniveauet.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20.30 og takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.


Juridisk navn: Rødvig Vandværk
CVR-nr: 10465915                              
Selskabsform: Forenin
Telefon: 56 50 67 50
Adresse: Skørpinge mark 16, 4673 Rødvig
Etableringsår: 03-07-1967
Tilbage til indhold